Gebruiksvoorwaarden – Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek – Krimpen aan de Lek

Praktijkfolder

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek

Het Gezondheidscentrum bevat een gecertificeerde apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Tevens zijn er andere disciplines werkzaam.

Voor spoedgevallen, tijdens werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur, zijn wij bereikbaar op:

0180-586 586 (keuze 1)

Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met:

Huisartsenpost Midden Holland
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Telefoonnummer: 0182-322 488
Website: www.hapmh.nl

Apotheek

Onze apotheek is bezig onze service verder uit te breiden.
In de toekomst hopen wij u beter op de hoogte te kunnen houden over de status en de beschikbaarheid van
uw medicatie.
Ook zullen wij een medicatie afhaal automaat plaatsen zodat u ook buiten openingstijden uw medicatie kan
ophalen.
Om deze diensten goed uit te kunnen voeren hebben wij van u een aantal gegevens nodig.

Wij verzoeken u vriendelijk om onderstaande gegevens naar ons te mailen:
- Uw naam
- Uw geboortedatum
- Uw e-mailadres
- Uw 06-nummer

U kunt de gegevens mailen naar: info@dokteraandelek.nl

In de loop van het jaar zullen wij u op de hoogte brengen hoe u gebruik kunt maken van deze service.

Praktijkfolder

Hieronder vind je onze praktijkfolder:

Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek
De Markt 104-106 2931 EC Krimpen aan de Lek

Gebruiksvoorwaarden

De website wordt u aangeboden door Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek. Aan het gebruik van de website, en alle diensten van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek via de website, zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website

1.1
Als de website een extra beveiligde omgeving aanbiedt, moet u zich eerst registreren om alle functionaliteiten van de website te kunnen gebruiken. Nadat uw registratie is afgerond en uw account, indien nodig, door Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de aangeboden diensten volledig gebruiken.
1.2
Als u een account heeft, dient u de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.3
Indien dat nodig is voor de door u gevraagde dienst kan Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek u verzoeken om extra identificerende informatie alvorens de gevraagde dienst wordt verleend.
1.4
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.
1.5
De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek.
1.6
Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1
Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2
Indien Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3
Indien naar het oordeel van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek dit uitvoeren als het aantal bezoekers relatief laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek mag van tijd tot tijd de website en de functionaliteiten op de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1
De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Duur en opzegging

5.1
Zodra u een account aanmaakt gaat u een overeenkomst met Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek aan. Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en geeft u het recht om de diensten op de website te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
5.2
U kunt de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang opzeggen door dit per e-mail aan te geven aan Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek.
5.3
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van uw account. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 6. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

6.1
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3
Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 7. Overige bepalingen

7.1
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek gevestigd is.
7.3
Indien u een eConsult of herhaalrecept aanvraagt via Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek is daarop de Richtlijn online arts- patient contact 2007 van toepassing. U kunt deze richtlijn op aanvraag inzien, of downloaden via de website van KNMG.
7.4
ndien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
7.5
Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.6
Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Gezondheidscentrum Dokter aan de Lek schriftelijk zijn aanvaard.
7.7
Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.